Canlı Destek Al
 • MKK tarafından yayınlanan 09.06.2015 tarih ve 962 nolu Duyuruyla, e-CAS Uygulamasının “Genişletilmiş Engelleme Aşaması”na geçişinin yapılıp yapılmayacağının, kapsamının ve kesin geçiş tarihinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrıca alınacak bir kararla netleştirilmesinin beklendiği, belirtilmiştir.

  Bilindiği gibi, MKK (merkezi Kayıt Kuruluşu) tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında, Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) yer alan hesaplarda hareket oluşması halinde yatırımcıların anlık olarak SMS ve e-posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS uygulaması hakkında 28.09.2009 tarih ve 482 sayılı MKK Genel Mektubuyla ayrıntılı bilgi verilerek yatırımcının tercihine dayalı olarak işleyen e-CAS Bilgilendirme Aşaması 05.10.2009 tarihinde devreye alınmıştır.

  “Genişletilmiş Engelleme Aşaması”nın devreye alınması durumunda, e-CAS uygulamasına kaydolmamış yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba kayden izlenen tüm kıymetler için Borsa içi ve Borsa dışındaki satış işlemleri, kıymet transferi, şartlı virman, rehin/teminat aktarımları, ödünç pay senedi piyasasında ödünç verme, EMKT’ye devir işlemleri ve VİOP opsiyon kıymet ödeme işlemlerinin MKS’de yapılamaması söz konusu olacaktır.

  e-CAS uygulamasına kaydolmuş yerli yatırımcıların söz konusu işlemlerine MKS tarafından izin verileceği gibi, kayıtlı yatırımcıların hesaplarında gerçekleşen çıkış yönlü her türlü işlem (yatırım fonu katılma belgeleri işlemleri hariç) hakkında e-posta ve talep etmesi durumunda SMS ile anlık bilgilendirme yapılacaktır.

  Yatırımcıların e-CAS uygulamasına kaydolmasına ilişkin ‘‘Yatırımcı/Gezgin e-YÖNET Portalı Üyelik İşlemleri Kılavuzu’’, MKK web sitesinin Bilgi Merkezi > Kılavuzlar bölümünde yer almaktadır.

  Genişletilmiş Engelleme Aşamasında herhangi bir aksaklığa uğranmaması açısından, yatırımcılarımızın gecikmeden e-CAS uygulamasına kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.

  Üyelik kılavuzu için lütfen buraya tıklayınız.

 •  

  KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ
  5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile
  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği kişisel verileriniz Şirketimiz
  tarafından işlenmektedir. Şirketimizin vermek zorunda olduğu hizmetin devamı ve kalitesinin
  artırılması için farklı kuruluşlardan hizmet alınabilmekte ve bu kapsamda kişisel verileriniz, gizlilik
  standartlarımıza ve şartlarımıza uygun hareket etmeleri koşulu ile hizmet alınan kuruluşlarla
  paylaşılabilmektedir. Bunun dışında, Kişisel verilerinizi yasal bir zorunluluk ya da izniniz olmadığı
  sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır.
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirketimiz Veri Sorumlusu olup, 11.
  Madde kapsamında 7 Ekim 2016 tarihi ve sonrasında, çağrı merkezi ya da şubelerimiz kanalıyla
  Şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin
  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme.

 • Tezgahüstü Türev Araçlara İlişkin Çerçeve Sözleşmesinde yapılan değişiklikler için tıklayınız.

 • Yatırım kuruluşları ile yatırımcıları arasında yaşanan ve şikayete konu olan borsa işlemleri dışındaki  sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) bünyesinde oluşturulan Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyetinde çözülebilecektir.

  Değerli yatırımcılarımız,  Kurumumuza yaptığınız başvuruya, tarafımızdan verilen cevabın olumsuz olması veya lehinize yeterli bir çözüm içermemesi karşısında halen uyuşmazlığın kısmen ve/veya tamamen giderilemediğini düşünürseniz, ve/veya otuz günlük cevap süresi içinde uyuşmazlığınız ile ilgili cevap verilmemesi durumunda, verdiğimiz cevabın tebliği tarihinden itibaren ve/veya cevap verilmesi gereken sürenin bitimini izleyen altmış (60) gün içinde  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. Başvuru formu ve detaylar için lütfen tıklayınız.

 • T.C. Başbakanlık Sermaye Piyayası Kurulu Aracılık Dairesi Başkanlığı, 22.04.2016 tarih 32992422-205.99-E.4749 sayılı yazısı ile, "Gedikforex" ve "Gedikfx" markalarının şirketimiz tarafından kullanılmasına izin vermiştir.

 • Emir İletim Aracılığı Fibabanka, Galata KAS İşlem Aracılığı INFO, Marbaş Yurtiçi İşlem Aracılarımız TCMB, BIST, Takasbank Yurtdışı İşlem Aracılarımız Interactive Brokers Group, Inc., Delawere /USD Stratejik İşbirliği PTT

  FOREX FİYAT SAĞLAYICILARIMIZ

  Fiyat Sağlayıcı Ünvanı Enstrüman Ülke Menşei Durum Ortaklık İlişkisi LIMAX LIMAX Limited Forex - CFD İngiltere Aktif Yok ADS ADS Securities - LLC Forex Dubai Aktif Yok SUCDEN Sucden Financial Limited Forex İngiltere Aktif Yok NOORCM Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. Forex Türkiye Aktif Yok NOORKW Noor Capital Markets Forex - CFD Kuveyt Aktif Yok ALPHA Noor Capital Markets Forex - CFD İngiltere Aktif Yok AXI CORP AxiCorp Limited Forex Avustralya Aktif Yok INTL FCSTONE INTL FCStone Inc Forex İngiltere Aktif Yok GOLDMAN SACHS GOLDMAN SACHS Forex İngiltere Aktif Yok CMC CMC Markets Forex - CFD İngiltere Aktif Yok Gain Capital GFT - Gain Capital Forex - CFD Londra Aktif Yok CFH CFH Clearing Forex - CFD Londra Aktif Yok FXDD Forex Direct Dealer Forex New York-Malta Aktif Yok IKON FINANCE IKON Finance Limited Forex - CFD İngiltere Aktif Yok

   

   

   

 • Canan Sakarya, Dünya, 07/04/2016 :
  30 Aralık 2012’de yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanununda “Yedi yıl içerisinde kaydileştirilmeyen menkul kıymetler Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir olarak kaydedilir” hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından torba yasayla yeni düzenlemeye gidiliyor.
  Düzenleme hakkında torba tasarının görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu'nda bilgi veren Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, SPK Kanunu'nda yedi yıl içerisinde kaydileştirilmeyen menkul kıymetlerin Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir olarak kaydedilmesine ilişkin bir düzenleme yapıldığını hatırlarak, “Eskiden hisse senetleri, yatırım fonları kâğıt ortamında iken kaydileştirme sistemine geçildi ve yedi yıl da süre verildi. Bu süre içerisinde herkes elindeki, kâğıt ortamındaki tahvilini, bonosunu, senedini YTM’ye iletsin, bilgisayara girilsin ve senetler de imha edilsin diye çünkü geçmişte de sahtecilik olayları olmuştu, onları önlemeye yönelik olarak bu düzenleme yapıldı. Ancak, Anayasa Mahkemesi bunu mülkiyet hakkına müdahale olarak değerlendirdi ve yasayı iptal etti” dedi. Ertaş , bu çerçevede intikal eden yaklaşık 200 milyon liralık bir büyüklük olduğunu söyledi. Ertaş, şu bilgileri verdi: “Diyelim ki bir şirketin hisse senedi var, sermayesi 100. Bunun 99’luk kısmı Takasbank’a senetlerini teslim etmiş ve merkezi kayıt kuruluşunda da bu kişilerin mülkiyet hakkı elektronik ortamda takip edilebiliyor. Bunlar borsada alınabiliyorlar, satılabiliyorlar ancak yüzde 1’lik bir kısmı MKK’ya başvurmamış. Bunlar ya vefat etmişler ya kanundan haberleri yok ya da yurt dışında çalışıyorlar, bunu bize yapılan müracaatlardan anlıyoruz. Dolayısıyla, bunların şu anda bize geçen mülkiyetlerini tekrar Anayasa Mahkemesi kararı gereğince nemasıyla birlikte o kişilere iade etmeyi amaçlıyoruz.”
   

  240 başvuru yapıldı
  Fiziki olarak teslim eden, mülkiyet hakkı kendi adına elektronik ortamda tesis edenler için herhangi bir yeni hakkın söz konusu olmadığını kaydeden Ertaş, sadece teslim etmeyenlerin bundan sonra hak sahibi olduğunu ispatlaması halinde bu düzenlemeden faydalanacağını söyledi. Ertaş, şu ana kadar 240 başvuru yapıldığını, yasal düzenleme ve yönetmelikle detayların belirlenmesinin ardından çok sayıda yeni başvurunun olabileceğini söyledi.

  Eklenecek Yeni Madde
  Mülkiyeti YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen geçici madde şöyle: “Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal etmiş olan sermaye piyasası araçlarının iadesi ile satışlarının yapılmış olması halinde bunların bedellerinin ödenmesi talebiyle yapılacak başvuruların ve başvuru üzerine hak sahiplerine YTM tarafından yapılacak ödemelerin usul ve esasları, hak sahiplerince teslim edilecek sermaye piyasası araçlarının iptal ve imha esasları ile ihraççıların bu başvurulara ilişkin yükümlülükleri Kurulca belirlenecek. YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarından; ilgili mevzuat uyarınca satışı yapılmamış olanlar aynen; satışı yapılmış olanlar ise, Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanacak satış tutarları üzerinden nakden ödenecek. Yapılacak ödemelerde, ilgili tutarın Kamu Finansmanı ve Borç yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 12. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu YTM tarafından fiilen elde edilen getirinin ödenecek tutara isabet eden nemaları esas alınacak. Bu madde uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin işlemler ve bu işlemlerle ilgili oluşturulacak kayıtlar ve düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden müstesna olacak."

 • Gedik Yatırım hesap açılış sözleşmesinde güncelleme yapılmıştır. Yapılan değişiklikler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 • T.C. Başbakanlık Sermaye Piyayası Kurulu Aracılık Dairesi Başkanlığı, 28.10.2015 tarih 32992422-205.99-E.11719 sayılı yazısı ile, “Gedik Universal” markasının Gedik Yatırım tarafından kullanılmasına izin vermiştir.

 • Sermaye Piyasası Kurulu’un 07.09.2015 tarih ve 25/1128 sayılı Kararı: Muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen aşağıda yer verilen duyuru metninin Kurulumuz Bülteninde yayımlanmasına karar verilmiştir.

  “Kurulumuzca son dönemde yapılan incelemelerde, sermaye piyasaları da dâhil olmak üzere muhtelif alanlarda yatırım yapmak amacıyla halktan para toplandığı bilgilerine ulaşılmıştır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 39’uncu maddesine göre? yatırım hizmetlerinin ve faaliyetlerinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur. Kuruldan izin alınmadan icra edilen sermaye piyasası faaliyetinin yaptırımı ise, SPKn.’nun 109’uncu maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş olup? anılan maddede “…Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar...” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede? Kurulumuzdan izin alınmaksızın sermaye piyasalarında değerlendirilmek üzere para toplayan gerçek ve tüzel kişilere itibar edilmemesi hususu önemle duyurulur.

 • I-SPK.37.3(14.05.2015 TARIH VE 12/619 S.K.) SAYILI "YATIRIM HIZMET VE FAALIYETLERI ILE YATIRIM KURULUSLARINA ILISKIN REHBER"IN BOLUM V VE 5. MADDESI KAPSAMINDA, TURKIYE PATENT ENSTITUSU'NE :

  EVRAK TARIHI: 04.06.2015 12:41:24
  EVRAK NO: 2015-GE-207762
  DOSYA NO: 2015/48306

  ILE TESCILI ICIN BASVURDUGUMUZ VE UST GELIR GRUBUNA YONELIK FAALIYETLERIMIZDE KULLANMAYI TASARLADIGIMIZ "GEDIK PRIVATE" MARKASININ KULLANILMASINA, T.C.BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 12.06.2015 TARIH VE 32992422-205.99-E.5905 SAYILI YAZILARINA ISTINADEN IZIN VERILMISTIR.

 • Yurtdışı Piyasalarda Alım ve Satım Faaliyetleri Risk Bildirim Formu için buraya tıklayınız.

 • Geniş Yetkili Aracı Kurum Faaliyet Yetki Belgesi için buraya tıklayınız.

 • Kurumumuzun "Geniş Yetkili Aracı Kurum" Olarak Yetkilendirilmesi ile ilgili duyuruya ulaşmak için buraya tıklayınız.

 • Yetkili Olduğumuz Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri için buraya tıklayınız.

 • Risk Bildirim Formları için buraya tıklayınız.

 • Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları için buraya tıklayınız.

 • Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından ve Müşteriye Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar için buraya tıklayınız.

 • Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri için buraya tıklayınız.

 • Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği için buraya tıklayınız.

 • Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri için buraya tıklayınız.

 • Emir Gerçekleştirme Politikaları için buraya tıklayınız.

 • Kaldıraçlı İşlemlerle İlgili Müşteri Kar Zarar Durumu için buraya tıklayınız.

 • Gedik Yatırım Acil ve Beklenmedik Durum Planı İş Akış Prosedürü için buraya tıklayınız.

 • TEFAS Dağıtım Platformu'na İlişkin Duyuru için buraya tıklayınız.

 • e-CAS 2.0 Genişletilmiş Engelleme Aşaması Bilgilendirmesi için buraya tıklayınız.

 • III-37.1 Sayılı SPK Tebliği'nin 66.maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, 250 TL'nin altında kalan geçici nitelikteki YATIRIMCI nakitleri ile herhangi bir getiri istemeyen yatırımcılara ait alacak bakiyeleri, talep edildiği takdirde en geç 1 iş günü içinde ödenmek şartıyla, GEDİK YATIRIM tarafından şirket lehine bankada günlük mevduatta, likit fonlarda ve/veya repoda değerlendirilmektedir.

 • BİST'in kararı çerçevesinde veri yayın ekranlarında yeni bir fiyat tarifesi belirlenmiştir. Bu çerçevede daha önce ücretsiz şekilde izlemekte olduğunuz Düzey1 verisi ücretli hale gelmiştir. Bu sebeple bazı değerli yatırımcılarımızın veri yayın ekranında artık gecikmeli veri gösterilecektir. Gecikmeli veriden tekrar anlık veriye dönmek istiyorsanız yapılması gerekenler veya ücret bilgisi için şubenizle temas kurabilirsiniz.

 • KOTEDER Etik İlkeler Duyurusu için buraya tıklayınız.

 • Paylarda A, B, C, D Gruplaması ve Uygulama Esasları için buraya tıklayınız.

 • Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) tarafından oluşturulmuştur.

  Yatırımcı Hakları’nda, yatırımcılara birlikte çalışmak istedikleri yatırım kuruluşunu seçme aşamasından yatırım danışmanıyla olan ilişkilerine, bilgi alma haklarından hesaplarını yönetme şekillerine kadar yatırım sürecinin başlangıcından itibaren gerekli olan tüm bilgiler sunulmaktadır

  “Yatırımcı Hakları” dokümanına ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

 • MKK'nın 21.12.2012 tarihli “Tarifeler Komisyon Ve Ücret Esasları ” konulu klavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

 • A. Tanım
  Bilindiği gibi, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47.Maddesinin /1-A Fıkrasında :

  Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek eylemleri “içeriden öğrenenlerin ticareti” olarak tanımlanmıştır. Bu suça : 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve Beşbin günden onbin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

  Tamamı için buraya tıklayınız.

 • Yatırımcı Bazında Tedbir Düzenlemesi 03 Eylül 2012'de yürürlüğe giriyor.

  "İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda, kendinden kendine ve parçalanmış aktif emirlerle emir ileten ve işlem gerçekleştiren yatırımcılara sırasıyla :

  1. Bilgilendirme
  2. Kimlik bilgilerinin ilanı
  3. Brüt takas
  4. Önceden depo
  5. Geçici süreyle boykot

  olmak üzere beş aşamalı tedbir sürecinin uygulanmasını içeren önlemler 03 Eylül 2012'den itibaren İMKB tarafından devreye alınacaktır. İMKB Genelgesi için lütfen buraya tıklayınız.

 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun Aracı Kurumların Kamuyu Aydınlatma Esasları Duyurusu için buraya tıklayınız.

 • 10 Ocak 2011 tarihinden itibaren devreye alınan İMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi, İMKB hisse senedi piyasasında ortaya çıkan anormal hareketler konusunda yatırımcıların dikkatini çekerek tedbirli davranmalarını temin etmek amacıyla geliştirilmiş olup, iki aşamalı olarak tasarlanmıştır.

  Birinci Aşama: İlk Durdurma

  İMKB Hisse Senetleri Piyasası sistem tarafından gerçek zamanlı olarak izlenerek herhangi bir hisse senedinin piyasasında geçmiş verilerine göre anormal fiyat veya miktar hareketi meydana geldiğinde, o hissenin seansı sistem tarafından önceden belirlenmiş bir süre için otomatik olarak durdurulacaktır. Durdurma süresi parametrik olup, başlangıçta, sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören hisse senetleri için 15 dakika, seansın bitimine 15 dakikadan az süre kalmış ise seansın kalan süresi olarak belirlenmiştir. Ayrıca, durdurmanın gerçekleşmesi halinde, hisse sırasının anormal fiyat veya miktar hareketi nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bilgisi ile işlemlerin ne zaman yeniden başlayacağı hususu sistem tarafından otomatik bir şekilde ve durdurma ile eşanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Durdurma süresi geçtikten sonra hissedeki işlemler yine otomatik olarak başlatılacaktır.

  İkinci Aşama: İkinci Durdurma ve Brüt Takas Uygulamasına Geçme

  Birinci durdurmanın ardından seans yeniden başlatıldıktan sonra daha önce yapılan durdurmanın etkisiz kalması, başka bir deyişle durdurmaya esas teşkil eden anormalliğin devam etmesi ve önceden belirlenen diğer şartların oluşması halinde, seans yine sistem tarafından gün sonuna kadar durdurulacak ve yeni bir tedbir olarak, ertesi gün işlemlerinden başlamak üzere brüt takas uygulamasına geçilecektir. Brüt takas uygulama süresi de parametrik olup, başlangıçta, tüm hisseler için 15 gün olarak uygulanacaktır. Bu aşamada da, bilgilendirme KAP aracılığıyla otomatik olarak yapılacaktır.

  Sistem, tümüyle otomatik çalışmaktadır; objektif ve adildir; hisse senedi bazlıdır; her hissenin geçmiş verilerini dikkate almaktadır; esnek bir yapıda tasarlanmıştır; gözetimde etkin ve proaktif bir yaklaşım getirmektedir.

  Sistem hakkında ayrıntılı bilgilere İMKB'nin internet sitesinden ulaşılabilir.

  Bilgilerinize sunarız.

  Saygılarımızla,

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 • Beklenmedik Durum Planı

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş internet sitesinde oluşabilecek genel bir problem durumunda aşağıda yer alan hizmet kanallarımız üzerinden emirlerinizi iletebilirsiniz:

  1) Çağrı Merkezi müşteri temsilcilerimize ulaşarak,

  Telefon: 0216. 453 00 53 ve/veya 0216. 453 00 00 / 1211 – 1159 – 1552 Dahili

  2) Hesabınızın bağlı bulunduğu birim ve/veya şubelerimize telefonla ulaşarak.

  Emriniz alınmadan önce güvenlik nedeniyle Kimlik Bilgileriniz sorulacaktır. Yukarıdaki yollarla alınan emirlerin teyitleri yine telefon yoluyla öğrenilebilecektir.

  Saygılarımızla.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 • Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. "Kamuyu Aydınlatma Formu" için buraya tıklayınız.

 • "Emir İptalleri" hakkında Borsamız tarafından gönderilen duyuru aşağıda belirtildiği gibidir :

  Bilindiği üzere, 8 Ekim 2010 tarihinden itibaren Borsamız Hisse Senetleri Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde "emir iptalinin koşulsuz olarak serbest bırakılması" uygulamasına geçilmiştir.

  Söz konusu uygulamaya ilişkin olarak, kamuoyunda, "emir iptalinin amacı dışında kullanıldığı, iptale konu emirlerin piyasayı etkilemek ve yönlendirmek maksadıyla girildiği ve bu nedenle yapılan emir iptallerinin yatırımcıları yanıltıcı bir nitelik arz ettiği" yönünde görüşler dile getirilmektedir.

  Borsamız Hisse Senetleri Piyasasında gerçekleşen tüm işlemler ve iletilen tüm emirler gibi, emir iptalleri de SPK-İMKB Ortak Gözetim Sistemi tarafından hisse, yatırımcı ve iptal edilen her emir bazında elektronik olarak izlenmekte olup; hisse senedi piyasasının arz ve talebini yapay olarak etkileme, hissenin fiyatı ve miktarı açısından piyasayı yanlış yönlendirme ve aktif bir piyasa izlenimi yaratma amaçlarına yönelik olduğu tespit edilen emir iptalleri manipülasyon fiilinin karinesi olarak değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu kapsamda, emir iptali imkanının gerçek amacı dışında kullanılmaması konusunda yatırımcıların dikkatinin çekilmesinde yarar görülmüştür.

  Bilgilerinize sunarız.

  Saygılarımızla,

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 • İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Piyasa Danışmanı Beyanı'nı incelemek için buraya tıklayınız.

  Saygılarımızla,

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.2009 Tarih ve 35/1064 Sayılı Kararı için buraya tıklayınız.